Lead

Nov 28 06 3:23 AM

Tags : :

Đề cương chi tiết môn:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BẮT BUỘC

1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

2. Số đơn vị học trình: 04

3. Trình độ:

4. Phân bố thời gian:

- Số giờ lý thuyết trên lớp:

- Thảo luận, thuyết trình, kiểm tra:

5. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên cần có những kiến thức nền tảng của các môn học trong lĩnh vựcquản trị kinh doanh để có thể dễ dàng nhận dạng các vấn đề nghiên cứu trong các lĩnh vực nầy

Sinh viên cần có kiến thức về xác suất-thống kê để có thể nắm bắt các phương pháp chọn mẫu và hiểu được ý nghĩa của các phép kiểm định thống kê cơ bản

Sinh viên cần nắm bắt những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng các phần mềm xử lý dữ liệu cơ bản như Excel, SPSS

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

8. Tài liệu học tập:

Bery, G.C (1996), Marketing research, Tata MacGraw-Hill Publishing Company Limited, India

spice, L.R and Diehl, P.L (1996), Research method for Business and Management, Prentice Hall International, Inc, USA.

Lawrence, N.W (2000), Social research methods: Quantitative and Qualitative approaches, New York, USA

Tho, Nguyen Dinh (1998), Nghiên cứu marketing, Nhà xuất bản Giáo dục, Vietnam

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bởi hai phần: tiểu luận và kỳ thi cuối khóa.

Phần tiểu luận chiếm 50% và kỳ thi cuối khóa chiếm 50%.

Nội dung cơ bản của tiểu luận: từng sinh viên/nhóm được yêu cầu nhận dạng một đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, sau đó cá nhân/nhóm phải xây dựng đề xuất nghiên cứu cho đề tài nầy. Đề xuất nghiên cứu nầy sẽ được trình bày trước lớp để nhận sự góp ý từ các sinh viên khác và từ phía giáo viên. Sau khi đề xuất được thông qua, sinh viên cần tiến hành thiết kế bản câu hỏi điều tra và tiến hành điều tra thực tế. Dữ liệu điều tra thực tế sẽ được mã hóa, nhập vào máy tính và tiến hành các xử lý thống kê để cho ra kết quả nghiên cứu cuối cùng

10. Thang điểm: 10/10

11. Mục tiêu học phần:

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để nhận dạng và nêu một vấn đề nghiên cứu trong mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản trị kinh doanh: tài chính, dự án, nhân sự, chiến lược, hành vi lãnh đạo, kinh doanh quốc tế…..

Trang bị phương pháp luận cho sinh viên trong việc nhận dạng và nêu vấn đề nghiên cứu, cách thức thiết lập câuhỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứ

Trang bị kỹ năng cho sinh viên trong việc tìm tòi và thu thập các thông tin thứ cấp để tóm lược các lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu từ đó phát hiện những vấn đề nào đã được nghiên cứu. Trên cơ sở đó sinh viên sẽ nêu được những điểm mới trong đề tài nghiên cứ của mình

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thu thập thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp, đặc biệt nhấn mạnh đến các kỹ năng thiết kế bản câu hỏi để thu thập thông tin sơ cấp trong nghiên cứu điều tra về hành vi của người tiêu dùng, hành vi của người lao động, và các quản trị gia.

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng trong việc xử lý dữ liệu và kỹ năng phân tích để khẳng định hay bác bỏ các giả thuyết nghiên cứu đựơc đặt ra trong đề tài nghiên cứu

12. Nội dung chi tiết học phần: Ở bậc Đại học chương trình được thiết kế gồm 5 chương với các nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

I. Phương pháp khoa học trong nghiên cứu

I.1 Định nghĩa

I.2 Các đặc điểm của nghiên cứu trong quản trị kinh doanh

I.3 Quy trình nghiên cứu

II. Phân loại nghiên cứu

II.1 Nghiên cứu khám phá, giải thích, và nghiên cứu mô tả

II.2 Nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính

II.3 Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

II.4 Phương pháp lịch sử, mô tả, tương quan, so sánh nhân quả, và thực nghiệm trong nghiên cứu

II.5 Nghiên cứu với dãy số liệu theo thời gian và dãy số liệu chéo

III. Xây dựng kế hoạch/đề xuất nghiên cứu

. Nêu vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu (Problem statement)

· Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu (Research rationale)

· Nêu tên vấn đề nghiên cứu (Research title)

· Thiết lập câu hỏi nghiên cứu (Research questions)

· Thiết lập các giả thuyết nghiên cứu (Research hypotheses)

· Lựa chọn phương pháp nghiên cứu (Research methodology)

· Tóm lược và phân tích các lý thuyết và nghiên cứu có liên quan trước đây (Literature review)

· Xác định phương pháp thu thập thông tin (Data collection)

· Phương pháp xử lý thông tin (Data processing)

· Các kết luận cơ bản rút ra từ dề tài nghiên cứu (Findings)

· Tài liệu tham khảo (References)

CHƯƠNG II: NHẬN DẠNG VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU

I. Nhận dạng vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

I.1 Cơ sở để nhận dạng vấn đề nghiên cứu

I.2 Thiết lập mô hình lý thuyết của đề tài nghiên cứu (Conceptual framework)

I.3 Thiết lập mô hình cụ thể (Operationalisation)

II. Một số thiết kế nghiên cứu cơ bản

II.1 Thiết kế nghiên cứu lịch sử

II.2 Thiết kế mô tả

II.3 Thiết kế tương quan

II.4 Thiết kế so sanh nhân quả

II.5 Thiết kế thực nghiệm

III. Giá trị của một nghiên cứu thực nghiệm

III.1 Giá trị nội

III.2 Giá trị ngọai

III.3 Các nhân tố tác động đến giá trị nội và ngoại

CHƯƠNG III: THU THẬP THÔNG TIN SƠ CẤP

I. Thu thập thông tin sơ cấp thông qua nghiên cứu điều tra

I.1 Kết cấu của bản câu hỏi

I.2 Phân loại câu hỏi

I.3 Phương pháp thiết kế bản câu hỏi

I.4 Các vấn đề cần tránh khi thiết kế bản câu hỏi

I.5 Tiến hành điều tra thu thập thông tin

II. Đo lường trong nghiên cứu điều tra

II.1 Các loại thang đo

II.2 Độ tin cậy và giá trị của thang đo

III. Chọn mẫu trong nghiên cứu điều tra

III.1 Các khái niệm cơ bản về mẫu và đám đông

III.2 Các phương pháp chọn mẫu

III.3 Xác định cở mẫu

CHƯƠNG IV: XỬ LÝ DỮ LIỆU

I. Các thông số đặc trưng cho mẫu và đám đông

II. Ước lượng các thông số đám đông từ thông số mẫu

III. Một số phép kiểm định giản đơn trong nghiên cứu

III.1 Những sai lệch trong kiểm định giả thuyết

III.2 Kiểm định trung bình và tỷ lệ của đám đông

III.3 Kiểmđịnh sự khác biệt của hai trung bình/tỷ lệ

III.4 Kiểm định trong trường hợp chọn mẫu theo cặp

III.5 Kiểm định sự khác biệt của n trung bình (kiểm định ANOVA)

IV. Kiểm định độ tin cậy của thang đo

IV.1 Kiểm định Cronbach Alpha

IV.2 Phân tích nhân tố (Factor analysis)

V. Kiểm định đa biến: Kiểm định MANOVA

VI. Kiểm định hàm tương quan

· Kiểm định trong phân tích hàm tương quan đơn biến

· Kiểm định trong phân tích hàm tương quan đa biến

· Kiểm định khi sử dụng biến Dummy

CHƯƠNG V CHUẨN BỊ MỘT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

I. Nguyên tắc chung khi viết báo cáo nghiên cứu

· I.1 Các yêu cầu của một báo cáo nghiên cứu

· I.2 Các đánh giá một báo cáo nghiên cứu

· I.3 Nguyên tắc viết một báo cáo nghiên cứu

· I.4 Các sai lầm cần tránh khi viế một báo cáo nghiên cứu

II. Cách trình bày một báo cáo nghiên cứu

III. Các loại báo cáo nghiên cứu

· Luận án/luận văn

· Bài đăng tạp chí

· Báo cáo trình bày trong hội thảo, hội nghị chuyên đề

· Báo cáo nội bộ

· Báo cáo tóm tắt

IV. Cấu trúc và nội dung chủ yếu của một số loại báo cáo

· Luận án

· Bài đang tạp chí

· Báo cáo trình bày trong hội nghị

· Báo cáo nội bộ

. Báo cáo nghiên cứu marketing